Loading...
  • privacy | voorwaarden | disclaimer
Privacy

Bruusk architecten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bruusk Architecten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt ( ontwikkelingen, investeringen en vergunningstrajecten);
– De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

In onze publiciteits-uitingen vermelden wij standaard geen namen of adressen van particuliere opdrachtgevers. In geval van gevoelige informatie (bijv. bij instanties die een geheimhoudingsbeleid hanteren), overleggen wij altijd eerst met de opdrachtgever over door ons te publiceren gegevens. Wij geven nooit toestemming aan derden voor publicatie van een van onze projecten, zonder akkoord van de opdrachtgever.

Onze website slaat geen persoonsgegevens of privacygevoelige informatie op. U heeft het recht hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u sturen naar info@bruuskarchitecten.nl.

Disclaimer

De site van Bruusk Architecten is met de grootste zorg en nauwkeurigheid samengesteld. Desondanks kunnen er geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de getoonde informatie. Bruusk Architecten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de getoonde informatie of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de informatie van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Mocht er desalniettemin sprake zijn van een onjuistheid in de getoonde informatie, dan is dit nadrukkelijk zonder enige opzet. Wij vragen u om eventueel geconstateerde onjuistheden te melden via info@bruuskarchitecten.nl, zodat deze per omgaande verholpen kunnen worden. 

Alle getoonde informatie van deze website valt onder het auteursrecht. Informatie van deze site mag gebruikt worden voor niet-commercieel gebruik, maar dient te allen tijden te worden voorzien van naamsvermelding van Bruusk Architecten. Wanneer beelden en/of informatie van deze website gewenst zijn voor professionele toepassingen, dient vooraf toestemming te worden gevraagd via info@bruuskarchitecten.nl.

Contactgegevens:
Bruusk Architecten B.V.
Wassenaarseweg 20
2596 CH Den Haag
info@bruuskarchitecten.nl

Copyright Bruusk Architecten B.V.

Voorwaarden

Al onze werkzaamheden worden verricht onder toepassing van de DNR, ‘De Nieuwe Regeling 2011’ (herziening 2013). In de DNR zijn de algemene voorwaarden voor adviseurs van opdrachtgevers vastgelegd. Mocht u deze niet in uw bezit hebben dan kunt u dit aan ons kenbaar maken. De DNR 2011 is ook te downloaden via: DNR 2011

Wassenaarseweg 20
2596 CH Den Haag

070 208 90 90
info@bruuskarchitecten.nl